På Eklunda Gård skapar vi ett jordbruk där biologisk mångfald och matproduktion av högsta kvalitet går hand i hand. Ett småskaligt och levande landskap där både människor och djur trivs.

När vi kom till gården 2012 hade naturen tagit över. Åkrarna - som legat obrukade sedan mitten av 90-talet - hade koloniserats av vägkanternas växter. Ladorna hade rasat ihop. Det här var rådjuren, hararna, sorkarna och grävlingarnas plats. På vinden i stora huset bodde en kattuggla.

Inspirerade av bland annat permakultur och agroforestry antog vi utmaningen att förvalta de ekosystem och naturvärden som fanns på platsen samtidigt som vi bygger upp en rationell livsmedelproduktion

DJUREN UTOMHUS ÅRET OM

Vi föder upp våra Gotlands- och Leicesterfår helt ekologiskt och produktionen är KRAV-certifierad.

Tackor, baggar och lamm går utomhus året om, under vintern med tillgång till väderskydd. Den ständiga tillgången till solljus och frisk luft är positivt för fårens hälsa och skinnens kvalitet. Alla djur, även baggarna, går under större delen av året tillsammans i en enda stor flock.

Lammen föds utomhus under april och början på maj. Då kan tackorna börja beta det späda och mycket näringsrika vårgräset samtidigt som mjölkproduktionen sätter igång och deras behov är som störst.

Lammen får inget foder annat än mjölken. Under försommaren vänjer de sig själva vid att beta. De lamm vi inte ska spara för att utöka och förnya besättningen slaktas i samband med att betessäsongen tar slut i oktober/november.

Under vintern äter djuren vårt egna grovfoder. Vi gör ensilage och hö från våra slåttervallar.

VÄGRENENS REVANSCH

Vi har valt att inte plöja våra åkrar. Istället för att så in dom med jordbrukets vanliga klöver och gräsblandningar jobbar vi med de växter som etablerade sig här under tiden gården var obrukad.

På slåtter- och betesvallarna växer ett stort antal arter, de flesta helt alldagliga, såsom röllika, måror, maskros, johannesört, hundkäx, vitklöver, rödklöver, kärringtand, kråkvicker och förstås de flesta i Sverige vanliga gräs som ängskavle, hundäxing, timotej, svinglar och gröen. Tillsammans skapar de en dynamik där varje art har sin egen nisch och funktion.

När åkrarna på vår gård höjde sig ur havet för runt 2 500 år sedan stod människorna vid stranden och väntade. De var boskapsskötare och värdesatte betesproduktionen från de bördiga lerjordarna. Förmodligen betade deras djur samma växter som växer på våra åkrar idag.

Den här typen av permanenta gräsmarker på bördiga lerjordar - till skillnad från de ofta magrare naturbetsmarkerna - är sällsynta idag. Även om växtarterna i sig inte är ovanliga så är det ovanligt att låta dom växa tillsammans i stor skala. Och dessutom att kombinera dom med betesdrift. Vi tror det finns mycket att lära från det här gräsmarkssystemet - det som är vår svenska prärie.

NYA OCH GAMLA GRÖDOR
Parallellt med djurproduktionen utvecklar vi våra odlingar av frukt, bär och nötter. Vi har börjat plantera äppelträd, havtorn och saskatoon (bärhäggmispel). Vi har också försöksodlingar med olika sorters valnötter och hassel. Våren 2016 påbörjar vi dessutom ett nytt förädlingsprojekt med amerikansk hybridhassel.
VÅRA PRODUKTER

Fåren ger oss ett fantastiskt kött, underbara skinn och en ull som vi bland annat förädlar till ullgarn.

Under september till december levererar vi vårt ekologiska lammkött till restauranger och privatpersoner i Enköping, Uppsala och Stockholm. Vi säljer hela (kött från ett helt lamm) och halva lådor. Köttet är styckat, vacuumpackat och uppmärkt. En hel låda kan väga mellan 13 och 18 kg.

Nästa leverans blir hösten 2017.

Vi har fortfarande gott om skinn kvar från 2016 års produktion. Hör av er om ni är intresserae så kan vi boka en tid då ni kan komma till gården och titta. Vi kan också mötas upp i Enköping eller Uppsala.